Bộ đề thi toán lớp 1 học kì 1 mới nhất trọn bộ theo Thông tư 22

TRƯỜNG TH Y TÝ SỐ 2             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CM KHỐI: 2                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I

Môn thi: Toán

(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề)

  1. Phần trắc nghiệm: (3 Điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1:  3dm =  …. cm

A:  23     B: 30     C:  9   D: 10

Câu 2: 6l – 2l = ….   l

A: 2     B : 3      C:  8    D: 4

Câu 3: 8kg  – 4kg + 9kg =….. kg

A: 5     B: 23     C:  15   D: 13

  1. Phần tự luận (6 Điểm)

Câu 1:  Đặt tính rồi tính

72 – 44                    80  –   5                 16 + 36               50 + 39

Câu 2: Tìm X

X  – 4  =  12                     25  + X   = 83

Câu 3: Tính

5 + 6 – 8 =                             7 + 7 – 9 =

Câu 4: Năm nay bà 65 tuổi , mẹ kém bà 27 tuổi . Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ 1

  1. Phần trắc nghiệm: (3 Điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1. B: 30

Câu 2. D: 4

Câu 3: 13

  1. Phần tự luận (6 Điểm)

Câu 1:  Đặt tính rồi tính (2 Điểm)

Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm

28                        75                        52                        53

Câu 2: Tìm X (1 Điểm)

Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm

X  – 4  =  12                                                 25  + X = 83

X = 12 + 4                                                      X = 83 – 25

X = 16                                                            X = 57

Câu 3: Tính (1 điểm)

Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm

5 + 6 – 8 = 3                                    7 + 7 – 9 = 5

Câu 4: (2 Điểm)

Làm được câu lời giải được 0,5 điểm

Làm được phép tính đúng được 1 điểm

Ghi đúng đáp số được 0,5 điểm

Bài giải

Số tuổi của mẹ là

65 – 27 = 38 (tuổi)

Đáp số : 38 tuổi.

Tải Giáo Án

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...