Cách lập kế hoạch mục tiêu giáo dục chuẩn nghề nghiệp

Bài 1: Tổng quan về Mô đun Lập kế hoạch GD

Ý nghĩa của mô đun

Mục tiêu, nội dung của mô đun

Vị trí và yêu cầu của Lập KHGD trong Chuẩn nghề nghiệp GV trung học.

Các mức độ đánh giá năng lực lập KHGD

Bài 2: Kế hoạch giáo dục

Khái niệm về kế hoạch giáo dục

Mục đích và lợi ích của kế hoạch giáo dục

Các loại kế hoạch giáo dục

Các nguồn minh chứng để đánh giá năng lực xây dựng KH các hoạt động GD.

lBài 3: Xây dựng KHGD của ̉ ̣ môn

-Yêu cầu về mục tiêu của KHGD cấp tổ bộ môn

-Yêu cầu về nội dung KHGD cấp tổ bộ môn

-Quy trình XD KHGD cấp tổ bộ môn

lBài 4: Lập ́ hoạch GD của GVCN

-Thực trạng việc XD KHGD của GVCN hiện nay

-Cấu trúc bản KHGD của người GVCN

-MT, ND cơ bản của KHGD do GVCN xây dựng

-Qui trình xây dựng bản KH GD của người GVCN

Các mức độ đánh giá năng lực lập KHGD

Mức 1 điểm: Kế hoạch thể hiện được mục tiêu, các hoạt động chính, tiến độ thực hiện

Mức 2 điểm: Kế hoạch thể hiện mục tiêu, các hoạt động chính phù hợp với đối tượng GD, tiến độ thực hiện khả thi

Mức 3 điểm: Kế hoạch thể hiện rõ mục tiêu, các hoạt động được thiết ́ cụ thể phù hợp với từng đối tượng học sinh theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo ở HS, tiến độ thực hiện khả thi

Mức 4 điểm: Kế hoạch đảm bảo tính liên kết, phối hợp giữa các lực lượng GD trong nhà trường và ngoài nhà trường.

Khái niệḿ hoạch giáo dục

KHGD một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể xác định biện pháp tốt nhấtđể thực hiện một mục tiêu GD của một cấp nhất định.

Lập kế hoạch GD nhằm xác định các hành động cần thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu GD đề ra, việc ra quyết định mang tính đón đầu trước khi thực hiện hành động nhằm đạt mục tiêu GD mong muốn.

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...