Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn

Đã có những nghị định chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 23/12/2014, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDDT các nghị định trên.

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Teachvn.com xin chia sẻ với các bạn toàn văn nội dung văn bản hợp nhất các nghị định đăng trên CÔNG BÁO của Chính phủ.

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 17

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 18

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 19

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 20

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 21

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 22

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 23

Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn 24

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
Loading...